Niekorzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury zgłaszają podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa, zakwaterowania i gastronomii, handlu detalicznego oraz handlu hurtowego, ale jedynie w przypadku jednostek z handlu detalicznego opinie te są gorsze od zgłaszanych w grudniu ub. r. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe (w przypadku przetwórstwa przemysłowego – gorsze od formułowanych w ostatnich dwunastu miesiącach).