Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm z większości badanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa, a także handel detaliczny). Negatywne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury zgłaszają jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem oraz zakwaterowaniem i gastronomią.