W 2022 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1160 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 8523,9 mln zł, o 17,0% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (46,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (30,8%).