Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego – KZ. Badaniem objęto podmioty, w których w końcu 2013 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.