Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2016 r.

01.03.2017
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2016 r.

28.02.2017
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2016 r, dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie pomorskim

28.02.2017
Opracowanie zawiera informacje o zebranych (wytworzonych) odpadach komunalnych na terenie województwa pomorskiego, ich strukturze oraz kierunkach zagospodarowania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2017 r.

28.02.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2015 r.

28.02.2017
Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z kapitałem zagranicznym – KZ. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2015 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

28.02.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem, oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz jednostki zajmujące się handlem detalicznym. Negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, budownictwa oraz handlu hurtowego, ale jedynie w przypadku jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia opinie te są gorsze od zgłaszanych w styczniu.
Czytaj dalej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62    62
Do góry