Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2016/2017

30.11.2017
Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji. Dane zostały ujęte w postaci tabelarycznej. Z zachodzącymi zmianami w edukacji w stosunku do okresu ubiegłego można zapoznać się w komentarzu analitycznym. Poruszane w publikacji zagadnienia metodologiczne zostały szczegółowo wyjaśnione w uwagach metodycznych.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie pomorskim w 2016 r.

30.11.2017
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych i analitycznych, a także tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2015 i 2016 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów. Dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim wybrane dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2016 r.

30.11.2017
Opracowanie zawiera informację o transporcie drogowym, transporcie lotniczym - ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz informację dotyczącą gospodarki morskiej tj. portów morskich, międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, żeglugi morskiej, budowy statków.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2017 r.

29.11.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.

31.10.2017
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

31.10.2017
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2014-2016 oraz, dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk, w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2016 r.

31.10.2017
Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62    62
Do góry