Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2021 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.03.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2021 r.”, w której zaprezentowano dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2021 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2020 r.

Na opracowanie składają się synteza, uwagi metodyczne, słownik pojęć zawierający opis celu i zakresu rejestru REGON, podstawowe pojęcia i definicje stosowane w rejestrze i opis podstawowych grupowań danych oraz część tabelaryczna. Całość wzbogacona została schematami, wykresami oraz mapami obrazującymi wybrane grupy podmiotów. Dane o liczbie podmiotów przedstawiono w tablicach według sektorów własności, form prawnych, wielkości określonej na podstawie przewidywanej liczby pracujących, w przypadku spółek handlowych według rodzaju kapitału oraz według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD i w podziale terytorialnym na podregiony, powiaty i gminy, a także na tle województw. Opracowanie zawiera również dane o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry