Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.03.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2017 r.”, w której zaprezentowano dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2017 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2016 r.
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne, słownik pojęć zawierający opis celu i zakresu rejestru REGON, podstawowe pojęcia i definicje stosowane w rejestrze i opis podstawowych grupowań danych oraz część tabelaryczna. Całość wzbogacona została schematami, wykresami oraz mapami obrazującymi wybrane grupy podmiotów, tj. przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe (w tym według rodzaju), spółki cywilne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). Dane o liczbie podmiotów przedstawiono w tablicach według sektorów własności, form prawnych, wielkości określonej na podstawie przewidywanej liczby pracujących, w przypadku spółek handlowych według rodzaju kapitału oraz według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD i w podziale terytorialnym na podregiony, powiaty i gminy, a także na tle województw. Opracowanie zawiera również dane o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych.


Wykresy interaktywne

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry