Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.10.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja zawiera informacje na temat dochodów i wydatków województwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków. Ujęte w tablicach wyniki pokazują wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wybrane informacje i wskaźniki przedstawiono na tle kraju.
Opracowanie zawiera uwagi ogólne, uwagi analityczne oraz część tabelaryczną. W uwagach ogólnych zamieszczone zostały użyte w publikacji defi nicje i objaśnienia pojęć. Natomiast opis sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa w 2012 r. przedstawiono w uwagach analitycznych, zilustrowanych wykresami.

Przekroje: województwo, powiaty, gminy
Do góry