Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.10.2017
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim, w której zaprezentowane zostały w szerokim zakresie informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne, w których zamieszczone zostały definicje i objaśnienia użytych w publikacji pojęć oraz uwagi analityczne, zawierające opis sytuacji finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w 2016 r. Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne, obrazujące wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a wybrane informacje i wskaźniki przedstawiono na tle kraju oraz w ujęciu retrospekcyjnym za lata 2000, 2005, 2010-2016.

Przekroje: województwo, powiaty, gminy
Do góry