Szkoły wyższe i ich finanse w województwie pomorskim w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.11.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja składa się z uwag metodycznych wraz z opisem organizacji szkolnictwa wyższego i podstawowych defi nicji, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej zgrupowanej w dziesięciu rozdziałach, zawierających informacje dotyczące kandydatów na studia, studentów, absolwentów, cudzoziemców (studentów i absolwentów), nauczycieli akademickich, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w różnych przekrojach, a także dane o różnych formach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Ponadto w dziesiątym rozdziale zaprezentowano dane o fi nansach publicznych i niepublicznych szkół wyższych w 2013 r. w zakresie źródeł fi nansowania szkół wyższych, kosztów ich działalności, nakładów inwestycyjnych, kosztów remontów oraz funduszy.
Informacje o szkolnictwie wyższym według kierunków studiów oraz o studiach podyplomowych według podgrup kierunków studiów zostały przedstawione zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfi kacją Edukacji (ISCED’97).

Przekroje: województwo, szkoły wyższe wg typów szkół, formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne), wybrane dane w podziale na: publiczne i niepubliczne, podgrupy i kierunki studiów, dziedziny nauki i stanowiska
Do góry