Szkoły wyższe i ich finanse w województwie pomorskim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.11.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja składa się z uwag metodycznych wraz z opisem organizacji szkolnictwa wyższego i podstawowych definicji, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej zgrupowanej w dziesięciu rozdziałach, zawierających informacje dotyczące kandydatów na studia, studentów, absolwentów, cudzoziemców (studentów i absolwentów), nauczycieli akademickich, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w różnych przekrojach, a także dane o różnych formach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Ponadto w dziesiątym rozdziale zaprezentowano dane o finansach publicznych i niepublicznych szkół wyższych w 2012 roku w zakresie źródeł finansowania szkół wyższych, kosztów ich działalności, nakładów inwestycyjnych, kosztów remontów oraz funduszy.
Informacje o szkolnictwie wyższym według kierunków studiów oraz o studiach podyplomowych według podgrup kierunków studiów zostały przedstawione zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfi kacją Edukacji (ISCED’ 97).

Przekroje: województwo, szkoły wyższe wg typów szkół, formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne), wybrane dane w podziale na: publiczne i niepubliczne, podgrupy i kierunki studiów, dziedziny nauki i stanowiska
Do góry