Jak zbierane są dane do prowadzonych badań

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Jednym z podstawowych zadań statystyki publicznej, o których stanowi ustawa, jest zbieranie i gromadzenie danych statystycznych pochodzących:

 • od podmiotów gospodarki narodowej w zakresie ich działalności,
 • od osób fizycznych w odniesieniu do ich warunków życia oraz sytuacji ekonomiczno-społecznej,
 • ze wszystkich dostępnych źródeł, określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej albo w odrębnych ustawach, m.in.:
  • z badań pełnych, spisów powszechnych,
  • z badań prowadzonych metodami reprezentacyjnymi,
  • ze źródeł administracyjnych.

Program badań statystycznych statystyki publicznej jest to wykaz ustalający zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z tym obowiązki.

Stosowane techniki przekazywania danych statystycznych:

 • Internet (Portal Sprawozdawczy, poczta elektroniczna),
 • wywiad bezpośredni (z wykorzystaniem formularza papierowego lub metodą CAPI poprzez wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym),
 • wywiad telefoniczny (tradycyjny lub metodą CATI poprzez wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym).

Dane statystyczne zbierane są w oparciu o:

Badania ankietowe w województwie pomorskim realizują ankieterzy terenowi. W przypadku dużego obciążenia badaniami istnieje możliwość zaangażowania pracowników na co dzień wykonujących pracę w biurze (tzw. ankieterów zmiennych).

Społeczne badania ankietowe są dobrowolne, prowadzone metodą reprezentacyjną.
Badania cen są dobrowolne, realizowane metodą doboru celowego.
Rolnicze badania ankietowe są obowiązkowe, przeprowadzone metodą reprezentacyjną.

Przeprowadzane są następujące typy badań:

 • stałe,
 • cykliczne,
 • jednorazowe
 • oraz badania na zlecenie i indywidualne zamówienie, nieobjęte programem badań statystycznych statystyki publicznej.

Od 1 stycznia 2009 roku Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych. Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej podmioty gospodarki narodowej, dla których został określony obowiązek sprawozdawczy powinny przekazywać dane w formie elektronicznej na PORTAL SPRAWOZDAWCZY GUS. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto. Dla wybranych sprawozdań pod adresem http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm zostaną również udostępnione aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na Państwa komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej.

 • Spisy powszechne

Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są  nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa.

Narodowy Spis Powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Powszechny Spis Rolny przeprowadza się w celu dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, użytkowania gruntów i powierzchnia zasiewów, zwierząt gospodarskich oraz ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń, zużycia nawozów, a także pracujących w gospodarstwie rolnym, struktury dochodów gospodarstwa rolnego, korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa i metod produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko).

 • Źródła administracyjne

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy prowadzące urzędowe rejestry i Narodowy Bank Polski nieodpłatnie przekazują służbom statystyki publicznej zgromadzone dane administracyjne w zakresie, formie i terminach określanych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w formie wyciągów z rejestrów, kopii: zbiorów danych, zebranych deklaracji, dokumentów ewidencyjnych i innych formularzy urzędowych, wyników pomiarów, danych monitoringu środowiska oraz udostępniają dane z baz danych systemów informatycznych.

Zbiory danych administracyjnych pozyskane są z systemów centralnych, m.in.: Ministerstwa Finansów/urzędów skarbowych - systemu informacyjnego prowadzonego przez organy podatkowe; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zbioru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów CEP; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowego Funduszu Zdrowia - Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - Państwowego Rejestru Granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju i ortofotomapy dla obszaru Polski; oraz rozproszonych: urzędów marszałkowskich - Bazy Danych Obiektów Topograficznych; starostw powiatowych - ewidencji gruntów i budynków i systemów informacyjnych PUP; urzędów gmin - ewidencji podatkowej nieruchomości EPN i gminnych zbiorów meldunkowych.

Do góry