Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

 1. Kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Informatorium Statystycznym.
 2. Złożenie pisemnego zamówienia:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
85-434 Gdańsk, ul. Danusi 4
e-mail:
faks: 58 76 83 270
 

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres tematyczny poszukiwanych danych lub nazwę wskaźnika,
 • zasięg terytorialny,
 • szereg czasowy danych,
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej lub osoby do kontaktu w sprawie realizacji zlecenia.


Przyjmowane są zamówienia na:

1) wykonywanie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej, w tym dane zawarte w rejestrze TERYT - system SIMC, BREC i NOBC;
2) dodatkowe opracowania i analizy wykonywane na zlecenie, w tym także z wykorzystaniem danych zgromadzonych w badaniach statystycznych objętych programem badań statystycznych;
3) przeprowadzenie na zamówienie badań statystycznych nie objętych programem badań statystycznych.

Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny,
 • równoczesny,
 • ​równorzędny dostęp do informacji statystycznych.

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego, kto je prowadzi.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Pod pojęciem danych osobowych i danych indywidualnych należy rozumieć:

 • dane osobowe - to dane o osobach fizycznych dotyczące ich życia i sytuacji. Zawsze dotyczą one konkretnej osoby (art. 5 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej);
 • dane indywidualne - to dane o podmiotach gospodarczych, innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności. Dotyczą one konkretnego podmiotu (art. 5 ust. 1 ustawy).

Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych celów jest zabronione, chroni je tajemnica statystyczna (art. 10 ustawy).

Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

Do góry