Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

1.  Kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Informatorium Statystycznym.

2.  Złożenie pisemnego zamówienia:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
85-434 Gdańsk, ul. Danusi 4
e-mail:
faks: 58 76 83 270

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres tematyczny poszukiwanych danych lub nazwę wskaźnika,
 • zasięg terytorialny,
 • szereg czasowy danych,
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej lub osoby do kontaktu w sprawie realizacji zlecenia.

Zamówienia przyjmowane są na:

 • niepublikowane dane statystyczne ze zbiorów danych GUS,
 • wykonywanie opracowań, analiz w oparciu o informacje publikowane przez GUS,
 • badania na zlecenie.

Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 649) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny,
 • równoczesny,
 • równorzędny dostęp do informacji statystycznych.

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego, kto je prowadzi.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Pod pojęciem danych osobowych i danych indywidualnych należy rozumieć:

 • dane osobowe - to dane o osobach fizycznych dotyczące ich życia i sytuacji. Zawsze dotyczą one konkretnej osoby (art. 5 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej);
 • dane indywidualne - to dane o podmiotach gospodarczych, innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności. Dotyczą one konkretnego podmiotu (art. 5 ust. 1 ustawy).

Wykorzystanie tych danych do innych celów jest zakazane pod rygorem kary pozbawienia wolności do lat 3.
Wykorzystywanie danych statystycznych zebranych w badaniach dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Zebrane w badaniach statystycznych dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, a więc np. do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących zainteresowanych podmiotów, do konfrontowania danych z dokumentacją podatkową, do negocjacji z przedstawicielami załogi itp. Dane te nie mogą być również wykorzystywane jako materiał dowodowy w procesach sądowych, dochodzeniach prowadzonych przez policję i prokuraturę.

Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

Sposób obliczania kosztów realizacji zamówień płatnych

Informacje opracowane na podstawie danych zebranych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (wynikowe informacje statystyczne), są ogłaszane, udostępniane i rozpowszechniane nieodpłatnie, w sposób określony w art. 36 i 37 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649). Opracowywanie informacji wynikowych leży w zakresie obowiązków służbowych właściwych pracowników statystyki publicznej. W przypadku udostępniania wynikowych informacji statystycznych służby statystyki publicznej mogą jednak naliczyć koszty techniczne przygotowania tych danych, jeżeli nie istnieją opracowania już je zawierające.

Udostępnianie opracowań i analiz, nie leżących w zakresie obowiązków służbowych pracowników statystyki publicznej, odbywa się w trybie art. 21 ww. ustawy, a koszt realizacji każdego zamówienia ustalany jest w następujący sposób:

 1. Wpływające zamówienie przekazywane jest do zespołu eksperckiego w celu określenia dostępności danych, pracochłonności (w liczbie godzin) oraz możliwego terminu realizacji. Podstawą określenia pracochłonności jest zakres danych i złożoność zamówienia oraz wymagania techniczne niezbędne do jego realizacji.
 2. Warunki realizacji zamówienia określone w pkt. 1 przekazywane są zamawiającemu do akceptacji przy czym liczba godzin mnożona jest przez stawkę godzinową w wysokości od 75 do 300 zł brutto za godzinę (w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności zamówienia).
 3. W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego warunków określonych w pkt. 2 zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

Zestawienie danych zostaje przekazane zamawiającemu po dokonaniu płatności przelewem na wskazane konto Urzędu.

W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 6.000 zł brutto, Urząd Statystyczny w Gdańsku lub podległa GUS jednostka statystyki publicznej, zawiera umowy cywilno-prawne z zamawiającym.

Jak zamówić dane z rejestru REGON

Jak zamówić dane z rejestru TERYT

Do góry