Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.

31.10.2017
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

31.10.2017
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2014-2016 oraz, dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk, w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2016 r.

31.10.2017
Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

31.10.2017
W publikacji zaprezentowane zostały w szerokim zakresie informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

31.10.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja (opinie te są ostrożniejsze niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2017 r.

27.10.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    50  51  52  53  54  55  56  57  58    62
Do góry