Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2015/2016

30.11.2016
Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji. Dane zostały ujęte w postaci tabelarycznej. Z zachodzącymi zmianami w edukacji w stosunku do okresu ubiegłego można zapoznać się w komentarzu analitycznym. Poruszane w publikacji zagadnienia metodologiczne zostały szczegółowo wyjaśnione w uwagach metodycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2015 r.

30.11.2016
Opracowanie zawiera informację o transporcie drogowym, transporcie lotniczym - ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz informację dotyczącą gospodarki morskiej tj. portów morskich, międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, żeglugi morskiej, budowy statków.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2016 r.

29.11.2016
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2016 r.

29.11.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień rośnie szybciej niż w październiku. Produkcja jest rozszerzana podobnie jak przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, po nieznacznym wzroście zapowiadanym przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą w niewielkim stopniu rosnąć.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2015 r.

31.10.2016
Publikacja zawiera informacje na temat dochodów i wydatków województwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków. Ujęte w tablicach wyniki pokazują wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wybrane informacje i wskaźniki przedstawiono na tle kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie pomorskim w I półroczu 2016 r.

31.10.2016
Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w I półroczu 2016 r.
Czytaj dalej
1    46  47  48  49  50  51  52  53  54    59
Do góry