Rolnictwo w województwie pomorskim w 2006 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.06.2007
Częstotliwość wydania: Roczna

Uwagi metodyczne

Wyniki badań - synteza

TABLICE PRZEGLĄDOWE


Tabl.1 Wybrane dane o rolnictwie

pdf xls
Tabl.2 Pomorskie na tle kraju i pozostałych województw w 2006 r. pdf xls
Tabl.3 Wybrane dane o rolnictwie według regionów w 2006 r. pdf xls

TABLICE SZCZEGÓŁOWE

I. GOSPODARKA ZIEMIĄ


Tabl.1(4) Użytkowanie gruntów według rodzaju użytków pdf xls
Tabl.2(5) Użytkowanie gruntów według rodzaju użytków i użytkowników w 2006 r. pdf xls
Tabl.3(6) Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach pdf xls
Tabl.4(7) Zagospodarowanie gruntów włączonych do zasobu właśności rolnej Skarbu Państwa pdf xls

II. WARTOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ


Tabl.1(8) Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza (ceny stałe 2004 r.) pdf xls
Tabl.2(9) Dynamika globalnej, końcowej i towarowej produkcji rolniczej (ceny stałe 2004 r.) pdf xls
Tabl.3(10) Globalna i towarowa produkcja rolnicza (ceny stałe 2004 r.) pdf xls

III .PRODUKCJA ROŚLINNA


Tabl.1(11) Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów pdf xls
Tabl.2(12) Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów i użytkowników w 2006 r. pdf xls
Tabl.3(13) Zbiory i plony głównych ziemiopłodów pdf xls
Tabl.4(14) Produkcja ziemiopłodów rolnych według sektorów w 2006 r. pdf xls
Tabl.5(15) Zbiory zielonek według sektorów pdf xls
Tabl.6(16) Produkcja siana z łąk według pokosów pdf xls
Tabl.7(17) Zbiory i plony warzyw gruntowych pdf xls
Tabl.8(18) Powierzchnia i zbiory owoców z drzew pdf xls
Tabl.9(19) Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych pdf xls
Tabl.10(20) Produkcja ziemiopłodów ogrodniczych według sektorów w 2006 r. pdf xls

IV. PRODUKCJA ZWIERZĘCA


Tabl.1(21) Zwierzęta gospodarskie pdf xls
Tabl.2(22) Bydło według użytkowników w 2006 r. pdf xls
Tabl.3(23) Gospodarstwa indywidualne według skali chowu bydła w 2006 r. pdf xls
Tabl.4(24) Pogłowie bydła według skali chowu w 2006 r. pdf xls
Tabl.5(25) Trzoda chlewna według użykowników w 2006 r. pdf xls
Tabl.6(26) Gospodarstwa indywidualne według skali chowu trzody chlewnej w 2006 r. pdf xls
Tabl.7(27) Pogłowie trzody chlewnej według skali chowu w 2006 r. pdf xls
Tabl.8(28) Konie i kozy według użytkowników pdf xls
Tabl.9(29) Drób według użytkowników pdf xls
Tabl.10(30) Produkcja żywca rzeźnego pdf xls
Tabl.11(31) Produkcja mięsa, tłuszczów i podrobów pdf xls
Tabl.12(32) Produkcja mleka, jaj i wełny pdf xls

V. SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH


Tabl.1(33) Wartość skupu poduktów rolnych według sektorów (ceny bieżące) pdf xls
Tabl.2(34) Wartość skupu ważniejszych produktów rolnych (ceny bieżące) pdf xls
Tabl.3(35) Skup ważniejszych produktów rolnych pdf xls
Tabl.4(36) Skup zbóż, ziemniaków i roślin oleistych w latach gospodarczych pdf xls

VI. CENY PRODUKTÓW ROLNYCH


Tabl.1(37) Przecięne ceny uzyskane przez rolników na targowiskach pdf xls
Tabl.2(38) Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach w 2006 r. pdf xls
Tabl.3(39) Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych pdf xls
Tabl.4(40) Relacje cen w rolnictwie według miesięcy w 2006 r. pdf xls

VII. ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE


Tabl.1(41) Ciągniki rolnicze pdf xls
Tabl.2(42) Zasoby siły pociągowej w rolnictwie pdf xls
Tabl.3(43) Melioracje użytków rolnych pdf xls
Tabl.4(44) Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych (NPK) i wapniowych (CaO) pdf xls
Tabl.5(45) Ochrona chemiczna upraw pdf xls
Do góry