Rolnictwo w województwie pomorskim w 2005 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.06.2006
Częstotliwość wydania: Roczna

UWAGI METODYCZNE

UWAGI ANALITYCZNE

TABLICE PRZEGLĄDOWE:


TABL.1 Wybrane dane o rolnictwie pdf xls
TABL.2 Pomorskie na tle kraju i pozostałych województw w 2005 r. pdf xls
TABL.3 Wybrane dane o rolnictwie wedug podregionów w 2005 r. pdf xls

TABLICE SZCZEGÓŁOWE:

GOSPODARKA ZIEMIĄ:


TABL.1(4) Użytkowanie gruntów według rodzajów użytków pdf xls
TABL.2(5) Użytkowanie guntów według rodzajów użytków i użytkowników w 2005 r. pdf xls
TABL.3(6) Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych pdf xls
TABL.4(7) Zagospodarowanie gruntów włączonych do zasobu własności rolnej skarbu państwa pdf xls

WARTOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ:


TABL.1(8) Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza (ceny stałe 2003 r.) pdf xls
TABL.2(9) Dynamika globalnej, końcowej i towarowej podukcji rolniczej (ceny stałe 2003 r.) pdf xls
TABL.3(10) Globalna i towarowa produkcja rolnicza (ceny stałe 2003 r.) pdf xls

PRODUKCJA ROŚLINNA:


TABL.1(11) Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów pdf xls
TABL.2(12) Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów i użytkowników w 2005 r. pdf xls
TABL.3(13) Zbiory i plony głównych ziemiopłodów pdf xls
TABL.4(14) Produkcja ziemiopłodów rolnych według sektorów w 2005 r. pdf xls
TABL.5(15) Zbiory zielonek według sektorów pdf xls
TABL.6(16) Produkcja siana z łąk według pokosów pdf xls
TABL.7(17) Zbiory i plony warzyw gruntowych pdf xls
TABL.8(18) Powierzchnia i zbiory owoców z drzew pdf xls
TABL.9(19) Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych pdf xls
TABL.10(20) Produkcja ziemiopłodów ogrodniczych według sektorów w 2005 r. pdf xls

PRODUKCJA ZWIERZĘCA:


TABL.1(21) Zwierzęta gospodarskie pdf xls
TABL.2(22) Bydło według użytkowników w 2005 r. pdf xls
TABL.3(23) Gospodarstwa indywidualne według skali chowu bydła w 2005 r. pdf xls
TABL.4(24) Pogłowe bydła według skali chowu bydła w 2005 r. pdf xls
TABL.5(25) Trzoda chlewna według użytkowników w 2005 r. pdf xls
TABL.6(26) Gospodarstwa indwidualne według skali chowu trzody chlewnej w 2005 r. pdf xls
TABL.7(27) Pogłowie trzody chlewnej według skali chowu w 2005 r. pdf xls
TABL.8(28) Konie i kozy według użytkowników pdf xls
TABL.9(29) Drób według użytkowników pdf xls
TABL.10(30) Produkca żywca rzeźnego pdf xls
TABL.11(31) Produkcja mięsa, tłuszczów i podrobów pdf xls
TABL.12(32) Produkcja mleka, jaj i wełny pdf xls

SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH:


TABL.1(33) Wartość skupu produktów rolnych według sektorów (ceny bieżące)

pdf

xls

TABL.2(34) Wartość skupu ważniejszych produktów rolnych

pdf

xls

TABL.3(35) Skup ważniejszych produktów rolnych

pdf

xls

TABL.4(36)

Skup zbóż, ziemniaków i roślin oleistych w latach gospodarczych

pdf

xls


CENY PRODUKTÓW ROLNYCH:


TABL.1(37) Przecietnę ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach pdf xls
TABL.2(38) Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach pdf xls
TABL.3(39) Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych pdf xls
TABL.4(40) Relacje cen w rolnictwie według miesięcy w 2005 r. pdf xls

ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE:


TABL.1(41) Ciągniki rolnicze pdf xls
TABL.2(42) Zasoby sily pociągowej w rolnictwie pdf xls
TABL.3(43) Melioracje użytków rolnych pdf xls
TABL.4(44) Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych (NPK) i wapniowych (CaO)
w przeliczeniu na czysty składnik

pdf


xls

TABL.5(45) Powierzchnia upraw chronionych chemicznie pdf xls
Do góry