Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Leśnictwo w województwie pomorskim w latach 2009-2013

31.12.2014
Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych oraz części tabelarycznej. Uwagi ogólne i metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanego materiału, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. Tablice statystyczne ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych, które charakteryzują: zasoby leśne, zagospodarowanie lasu i zadrzewienia, gospodarcze wykorzystanie lasu, zagrożenie i ochronę środowiska leśnego oraz przyrody, łowiectwo, zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie, kadry dla leśnictwa, podmioty gospodarcze oraz nakłady inwestycyjne i środki trwałe w leśnictwie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2014 r.

31.12.2014
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2014 r.

30.12.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w grudniu 2014 r.

23.12.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu pozytywnie, choć gorzej niż w listopadzie. Bieżąca produkcja wzrasta podobnie jak w ubiegłym miesiącu, ale prognozy w tym zakresie są niekorzystne. Bieżący portfel zamówień utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, jego przewidywania są w niewielkim stopniu pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w listopadzie. Diagnoza sytuacji finansowej jest nieznacznie negatywna, ale jej prognozy są pozytywne. Przedsiębiorcy planują redukcje zatrudnienia, nieco większe od zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.

22.12.2014
Publikacja składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich znajdują się uwagi metodyczne, w tym określające zakres podmiotowy i przedmiotowy publikacji oraz objaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w publikacji. W drugiej części znajduje się komentarz analityczny, będący syntetycznym opisem danych statystycznych zgrupowanych w 13 tablicach, stanowiących trzecią część publikacji.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie pomorskim w 2013 r.

09.12.2014
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych i analitycznych, a także tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2012 i 2013 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2014 r.

01.12.2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2014 r.

28.11.2014
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1    26  27  28  29  30  31  32  33  34    34
Do góry