Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
331320-2016
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych/niepocztowych oraz usług odbioru/zwrotu nadanych przesyłek na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Oddziałów w terenie 26.10.2016 10.11.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.10.2016
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 26.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 26.10.2016
Załącznik nr 3A - Formularz cenowy 26.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależnosci kapitałowej - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależnosci kapitałowej - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 8 - Wykaz placówek pocztowych 26.10.2016
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej 26.10.2016
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 26.10.2016
Załącznik nr 11 - Projekt umowy 26.10.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.10.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 04.11.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 08.11.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po zmianie - plik doc 08.11.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po zmianie - plik pdf 08.11.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego 10.11.2016
306622-2016
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 09.09.2016 27.09.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczno-ruchowa 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Karta techniczna 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany część budowlana 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Przedmiar część budowlana 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Przedmiar część elektryczna 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Specyfikacja w zakresie instalacji elektrycznych 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy część budowlana 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Specyfikacja w zakresie budowlanym 09.09.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie 09.09.2016
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej 09.09.2016
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 09.09.2016
Załącznik nr 13 - Projekt umowy 09.09.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego 30.09.2016
Do góry