Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2015 r.

27.11.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie mniej korzystnie niż w październiku. Bieżący portfel zamówień jest rozszerzany podobnie jak przed miesiącem, produkcja rośnie nieco wolniej niż zgłaszano w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać, wolniej niż oczekiwano w październiku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2014 r.

30.10.2015
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2014 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie pomorskim w I półroczu 2015 r.

30.10.2015
Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w I półroczu 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2014 r.

30.10.2015
Opracowanie zawiera informację o transporcie drogowym, transporcie lotniczym - ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz informację dotyczącą gospodarki morskiej tj. portów morskich, międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, żeglugi morskiej, budowy statków.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2014 r.

30.10.2015
Publikacja zawiera informacje na temat dochodów i wydatków województwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków. Ujęte w tablicach wyniki pokazują wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wybrane informacje i wskaźniki przedstawiono na tle kraju.
Czytaj dalej
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    41
Do góry