Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2012-2014

21.12.2015
W skład publikacji wchodzą uwagi ogólne, metodyczne i część tabelaryczna. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty i pracujących w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2015 r.

30.11.2015
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2014/2015

30.11.2015
Publikacja została podzielona na dwie części, dotyczące odpowiednio oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego. W części dotyczącej oświaty i wychowania znajdują się najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. W drugiej części znajdują się dane dotyczące studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie pomorskim w 2014 r.

30.11.2015
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych i analitycznych, a także tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2013 i 2014 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2015 r.

27.11.2015
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2015 r.

27.11.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie mniej korzystnie niż w październiku. Bieżący portfel zamówień jest rozszerzany podobnie jak przed miesiącem, produkcja rośnie nieco wolniej niż zgłaszano w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać, wolniej niż oczekiwano w październiku.
Czytaj dalej
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    40
Do góry